کاریکلماتور
پرویز شاپور کلمات را جادو کرد و شاملو نام کاریکلماتور بر آن نهاد و حال ما نیز آن را به امانت گرفته و نوشته هایم را کاریکلماتور می نامم.

کاریکلماتور های ریش دار


مرگ به قیمت زندگی تمام شد_
 
کسی که رنج می برد ،با دیدن خوشحالی رنج را پیاده کرد_

انگشتی که جوهر خورده بود ،آن را روی کاغذ پس داد_

دلار متقلب،توسط صراف از صحنه خارج شد_

مرگ ،مالیات زندگی است_

نردبان ،پله های ترقی را با آسانسور طی کرد


محمد مهدی معارفی _